Vavuniya – Vanni district

Sri Lanka Presidential Election - 2015

Maithripala Sirisena – 55683 / Mahinda Rajapaksa – 16678