Anuradhapura district – Horowpathana

Sri Lanka election result alert

UNP logo UNP 26,086
UPFA logo UPFA 25,089
JVP logo JVP 2,707