Deniyaya – Matara district

Sri Lanka Presidential Election - 2015

Mahinda Rajapaksa – 44273 / Maithripala Sirisena – 31716